Postavite link na Vašem sajtu i promovišite ShopMania Biz platformu.
Posetioci Vašeg sajta će pristupiti ShopMania Biz sistemu i kreirati online prodavnicu.
Posetioci koje ste vi uputili su se pretplatili za korišćenje ovog servisa.
Dobijate 20% od svih poručenih paketa klijenata koje ste Vi preusmerili.

Povećajte Vaš prihod uključivanjem u ShopMania Biz affiliate program Ukoliko posedujete sajt i obezbedite nam novog klijenta za ShopMania Biz platformu, Vi ćete zaraditi 20% od svih uplata koje je izvršio taj klijent u ShopMania Biz sistemu, dokle god koristi naše usluge. Priključite se sada

Dobijate 20% provizije

Uključivanjem u ShopMania Biz affiliate program, ostvarićete 20% od svih porudžbina korisnika koje sre Vi preusmerili - mi Vas nagrađujemo za svaku obnovu pretplate, za ceo period korišćenja ShopMania Biz od strane tog korisnika.

Nekoliko razloga za uključenje u program

  • Veoma je jednostavno! Sve što treba da uradite je da postavite link ili baner na Vaš sajt ili blog, koji će preusmeravati posetioce na ShopMania Biz. Za sve ostalo ćemo se mi pobrinuti.
  • Mi koristimo efikasan sistem praćenja koji beleži sve transakcije koje se izvrše.
  • Ne postoji ograničenje zarade - bićete isplaćeni na osnovu Vaših rezultata.

Koliko mogu da zaradim kao ShopMania Biz affiliate?

© 2019 ShopMania